ความหมายของคำที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เคเนท
นักธุรกิจอิสระ
Independent Distributor
หรือนักธุรกิจเคเนท หรือสมาชิกเคเนท คือ บุคคลผู้ที่ได้รับการสมัครเป็นสมาชิกเคเนทอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบที่
กำหนดไว้ในเอกสารคู่มือดำเนินธุรกิจ   โดยมิได้มีสถานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท เคเนท แต่อย่างใด
การขยายสายงาน
Add
หรือการแอด หรือการเชิญ หรือการสปอนเซอร์ คือการเปิดโอกาสทางธุรกิจและแนะแนวทางการดำเนินธุรกิจให้กับ
บุคคลอื่น
สายงานการสปอนเซอร์
Line of Sponsorship
หรือสายงาน หรือสายงานการแนะนำ หรือสายงานการเชิญ คือกลุ่มนักธุรกิจเคเนทที่เริ่มนับตั้งแต่ผู้ที่ท่านเชิญโดยตรง 
นับลงไปตามสายงานการแนะนำ ลงไปจนสิ้นสุดองค์กร เรียกอีกอย่างว่า Family
อัพไลน์
Upline
คือนักธุรกิจเคเนทในระดับบนของสายงานการแนะนำ
ดาวน์ไลน์
Downline
คือนักธุรกิจเคเนทในระดับล่างในกลุ่มไบนารี่ทั้งสองผั่ง
KNC - KNET Currency
คือหน่วยเงินอิเลคโทรนิคที่ใช้ภายในระบบการคำนวณของเคเนท     
ในการคำนวณผลตอบแทน (Compensation Calculation) คอมพิวเตอร์จะให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นหน่วย KNC ก่อน
แล้วจึงแปลงเป็นหน่วยเงินของแต่ละประเทศ โดยผ่านตารางการเปลี่ยนค่าเงินที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูลส่วนกลางของเค
เนท  ซึ่งจะอ้างอิงประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

เมื่อมีความสับสนในการเปลี่ยนแปลงค่าเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการไม่สอดคล้องกันของรอบการอัพเดทข้อมูลการเปลี่ยนค่า
เงินของเคเนทกับของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือจากสาเหตุใดก็ตาม  เคเนทจะกำหนดให้ใช้ KNC เป็นตัวกลางใน
การเปลี่ยนค่าเงิน และให้ยึดถือตัวเลขที่ปรากฏในตารางการเปลี่ยนค่าเงิน ในเวบไซท์ของเคเนทเป็นข้อสรุป
PV - Point Value
เป็นหน่วยของ 'คะแนน' ที่ใช้ยึดเป็นเกณฑ์สำหรับการคำนวณโบนัสหรือผลตอบแทนต่างๆ
BV - Business Volume
เป็นหน่วยของ 'ยอดธุรกิจ' ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใช้เป็นฐานการคำนวณผลตอบแทน  เคเนทใช้ BV เป็นส่วนหนึ่งของกลไกใน
การรักษาเสถียรภาพของมูลค่าผลตอบแทนที่จ่ายให้นักธุรกิจเคเนท รวมทั้งเพื่อการคงอยู่ของธุรกิจทั้งระบบหรือเฉพาะ
ในเขตพื้นที่ใดๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนดำเนินการ หรือต้นทุนการผลิต
นอกจากนั้นยังใช้เป็นตัวป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก (Threat) เช่น ความแปรปรวนของภาวะเศรษฐกิจ หรือ
เสถียรภาพทางการเมือง ของแต่ละพื้นที่ด้วย

BV จะใช้ควบกับ PV ในรูปของ อัตราส่วน PV ต่อ BV หรือ PV/BV Ratio ในกรณีดังนี้

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าเงิน เคเนทจะประกาศปรับเปลี่ยนอัตราส่วน PV ต่อ BV (PV/BV Ratio) เฉพาะในอาณาเขต
หรือประเทศนั้น เพื่อให้นักธุรกิจยังคงได้รับผลตอบแทนในมูลค่าเดิม เมื่อการจ่ายผลตอบแทนในรอบเดือนในอาณาเขต
หรือประเทศใด อยู่ในอัตราส่วนที่เกินกว่า 50% ของยอดขาย ซึ่งเป็นจุดสูงสุดที่ทั้งระบบจะยังคงอยู่ได้ เคเนทจะประกาศ
ปรับเปลี่ยนอัตราส่วน PV ต่อ BV (PV/BV Ratio) เฉพาะในอาณาเขตหรือประเทศนั้น เพื่อให้ธุรกิจทั้งระบบยังคง
ดำเนินต่อไปได้
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนดำเนินการ หรือต้นทุนการผลิต โดยที่ราคาขายยังไม่สามารถเปลี่ยน
แปลงได้อันเนื่องมาจากสาเหตุใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นประกาศกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นใด ในเรื่องการกำหนด
ราคาสินค้าควบคุมในแต่ละอาณาเขตหรือประเทศใดก็ตาม เคเนทจะประกาศปรับเปลี่ยนค่า BV เฉพาะสินค้าที่ได้รับผล
กระทบในอาณาเขตหรือประเทศนั้นเท่านั้น  ทั้งนี้เพื่อให้การจ่ายผลตอบแทนยังคงอยู่ในอัตราสูงสุดเท่าที่จะทำได้