World Internet Users and Population Stats   Internet usage in Asia
เคเนทเป็นระบบที่ออกแบบให้ทำงานบนเครือข่ายอินเตอร์เนท สถิติผู้ใช้งานจึงเป็นข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์สำหรับนักธุรกิจเคเนทที่มีโครงการทำงานในตลาดต่างประเทศ